Canvi de titularitat de nínxol  (tràmit)

Actualització de les dades de la persona titular del nínxol, ja sigui perquè aquest l'hagi cedit en vida com beneficiari, o perquè l'hagi heretat algun dels seus familiars.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones hereves del/la titular, quant aquest hagi mort.

La persona que s'hagi designat com a beneficiaria.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. Immediat, un cop aportada tota la documentació i abonades les taxes.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Un cop es disposi de tota la documentació, la persona interessada ha de registrar la documentació a l'Oficina d'Atenció ciutadana/seu electrònica i demanar cita prèvia per a l'Oficina d'administració del Cementiri.
2. L'oficina del Cementiri comprovarà que la documentació es correcta
3. S'emetrà Carta de pagament de la taxa corresponen al canvi de titularitat.
4. Formalitzar el pago de la carta de pagament de la taxa per canvi de titularitat.
5. En cas de sepultures en concessió a perpetuïtat, s'actualitzarà el titular i es tornarà a emetre el “títol de propietat”.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 • Acceptació d'herència (document original). En cas que no existeixi aquest document cal que presentin:
  • Certificat d'últimes voluntats (document original).
  • Document acreditatiu de parentiu (llibre de família o document expedit pel Registre Civil).
  • Testament (document original).
 • Declaració Notarial d'Hereus Ab intestato (document original), en cas de que el causant no atorgués testament.
 • Document signat per tots els hereus, manifestant qui accepta i qui renuncia a la titularitat del dret funerari.
 • Fotocòpia de tots els DNI.
 • Títol de Dret Funerari, si s'escau.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50