CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A DONES

QUÈ ÉS?

És un centre municipal d'informació, formació, recerca i sensibilització per fomentar la igualtat entre dones i homes que ofereix i presta serveis. També és un espai de referència per a les dones i una plataforma de propostes per a tota la ciutadania que, a títol individual o a través d'una associació o empresa, tinguin interès en aquest tema i vulguin assessorar-se o aportar noves iniciatives

 

QUINS SERVEIS OFEREIX?

 

 

PujarPUNT D'INFORMACIÓ PER A LES DONES 

Descripció
Servei d'informació sobre qualsevol tema realcionat amb la igualtat de gènere (salut, conciliació i coresponsabilitat, participació, coeducació, orientació sexual, violència, inclosa la prostitució) i d'orientació i derivació a serveis d'atenció jurídica, psicològica, social etc.

Funcions:

 • Recollir, sistematitzar i canalitzar demandes i necessitats de les dones del municipi.
 • Recollir i difondre la informació dels grups i entitats de dones de Castelldefels
 • Donar suport al teixit associatiu femení

Com informar-se'n i demanar visita

https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954

Termini de resolució
La reserva de dia i hora de consulta és immediata.

 

PujarSERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC

Descripció

Servei de suport psicològic que es presta a les dones que pateixen o han patit violència masclista (quaslevol tipus: psicològica, física, sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, familiar, laboral, social), i/o estan en una situació personal difícil.

Aquest servei és gratuït.

 

Com demanar visita?
 

Per demanar visita cal sol·licitar-la a:

 

Regidoria d'Igualtat

https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954

 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC): 936 651 150

http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935

 

Termini de resolució
La reserva de dia i hora de consulta és immediata.

 

PujarSERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA 

Descripció
Servei d'assessoria i orientació jurídica gratuïtes, s'adreça a totes aquelles dones que vulguin fer una consulta personal i confidencial amb una advocada per tractar qualsevol dubte o problema jurídic en relació amb els àmbits següents:

 • La violència masclista (qualsevol tipus: psicològica, física, sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, familiar, laboral, social).
 • El dret de família
 • Els conflictes per propietats
 • Els drets laborals
 • Els conflictes penals
 • L'assetjament
 • La maternitat
 • El matrimoni
 • Les parelles de fet

Aquest servei és gratuït.

 

Horari d'atenció al públic:

 - Dilluns de 15:15 a 17:15 hores

 - Dijous de 11 a 13 hores

 

Com demanar visita?
 

Per demanar visita cal sol·licitar-la a:

 

Regidoria d'Igualtat

https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954

 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC): 936 651 150

http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935

 

Termini de resolució
La reserva de dia i hora de consulta és immediata

 

SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL 

Descripció
Servei d'atenció social adreçat a totes aquelles dones que vulguin fer una consulta personal i confidencial amb una tècnica d'atenció social per obtenir informació, orientació i assessorament sobre situacions individuals i/o familiars, així com sobre les prestacions i serveis als quals poden accedir les dones, relacionades amb l'àmbit del benestar social i la violència masclista. 

Aquest servei és gratuït.

 

Horari d'atenció al públic:

 Visites concertades.

 

Com demanar visita?
Per demanar visita cal sol·licitar-la a:

Regidoria d'Igualtat

https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954

 

Termini de resolució
La reserva de dia i hora de consulta és immediata

 

PujarESPAI D'INFORMACIÓ PER A LA DIVERSITAT SEXUAL - SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL (PUNT SAI - LGTBI)

Descripció

 • Ofereix servei d'acollida, informació, orientació i suport individualitzat a homosexuals, bisexuals i transsexuals i a les seves famílies, amistats i a qualsevol persona que vulgui informació adequada entorn d'aquests temes.
 • Informació, orientació, assessorament als centres d'ensenyament i entitats ciutadanes
 • Servei de consultoria LGTBI
 • Tramitació del canvi de nom del nom legal al nom sentit  en la targeta sanitària
 • Derivació d'incidències i denúncies per LGTBIfòbies
 • Activitats de sensibilització i prevenció amb perspectiva LGTBI

 

Com informar-se'n i demanar visita:

https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954

 

Horaris d'atenció al públic

 • Cal sol·licitar cita prèvia

Termini de resolució
La reserva de dia i hora de consulta és immediata

 

PujarPARTICIPACIÓ DE LES DONES. SENSIBILITZACIÓ ENTORN DELS DRETS DE LES DONES

La igualtat de drets entre dones i homes està reconeguda formalment però la igualtat real i efectiva d'oportunitats encara és una aspiració. Els avenços aconseguits durant els últims anys han produït una millora en les condicions de vida de moltes dones, però l'impacte d'aquests canvis ha estat escàs pel que fa a la seva participació en els llocs de presa de decisió en tota la xarxa social: organitzacions polítiques, sindicals, socials, empresarials, i també, en l'àmbit de les tecnologies i de la societat de la informació.

Les causes d'aquest dèficit democràtic les hem de cercar en l'estructura i l'organització de la nostra societat que imposa nombrosos obstacles a la participació femenina.

Les dones pateixen una discriminació vertical (dificultat per accedir a càrrecs de responsabilitat) i una segregació horitzontal (tenen més dificultats per ocupar llocs de treball tradicionalment masculins). A més, les xarxes de relació informals segueixen estant en mans dels homes i això els afavoreix a l'hora d'accedir i promoure's en determinats àmbits (p.e. mercat laboral). Una tercera barrera se situa en la persistència d'un model de treball que demana  plena dedicació i que suposa un treballador sense responsabilitats familiars. A la vegada, la manca de coresponsabilitat d'alguns homes en les tasques domèstiques, familiars i de cura, perjudica a les seves companyes en el seu àmbit professional ja que es veuen obligades a realitzar una "doble jornada".

Per tot això, l'actuació política municipal encoratja l'associacionisme de les dones i hi dóna suport, promou els nous usos socials del temps i desenvolupa accions educatives i activitats de sensibilització per eliminar els estereotips de gènere que estan a la base d'aquestes desigualtats i que limiten la plena ciutadania de les dones.

Enllaços d'interès

Índex:

 

PujarCONSELL MUNICIPAL DE LES DONES

Descripció

El Consell Municipal de les Dones és l'òrgan consultiu i de participació ciutadana de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat que reuneix les diferents entitats, associacions i grups representatius del municipi per tractar les qüestions adreçades a potenciar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en els àmbits polític, econòmic, social i cultural i que tinguin relació directa o indirecta amb la millora de la situació i la qualitat de vida de la ciutadania de Castelldefels.

Composició i funcionament

El Consell Municipal de les Dones està constituït per la regidora-delegada de Polítiques d'Igualtat que n'exerceix la presidència, les persones representants de les organitzacions i entitats integrades al Consell i el cap d'unitat intermèdia que exerceix de secretari per delegació de la Secretaria General de l'Ajuntament. La seu de la Secretaria del Consell municipal de les dones s'ubica dins del Centre d'Informació i recursos per a les dones.

Periodicitat:
Les sessions del Consell són bimestrals.
Dia de la setmana: dimarts
Horari: de 18:30 a 20hores
Lloc: Biblioteca Central - 2a planta

Accés al Consell Municipal
Les entitats ciutadanes que vulguin formar part del Consell es poden adreçar a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.

Presentar a l'OAC:

 • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935

 

Termini normal de resolució

 • 15 dies

 

PujarMANUAL DE RECOMANACIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES EN LA VIDA PÚBLICA I SOCIAL

Descripció
Edició d'un manual (en català i castellà) que recull propostes i recomanacions orientades a afavorir una major presència i participació de les dones en tota la xarxa social: organitzacions polítiques, sindicals, socials, empresarials etc.

Com sol·licitar-lo

 • Presentant a l'OAC instància de sol·licitud del Manual amb les dades personals, el telèfon i l'adreça
 • Per telèfon al 936364144 ó 936651150 – Regidoria de Polítiques d'Igualtat-, deixant les dades personals, el telèfon i l'adreça a on poder-ho enviar
 • Presentant-se directament al Centre Municipal Frederic Mompou – Regidoria de Polítiques d'Igualtat

On s'ha de demanar

 • Regidoria de Polítiques d'Igualtat

https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954

Es farà entrega d'un únic exemplar per petició, llevat de les organitzacions, que en poden sol·licitar més, fins que s'exhaureixi  l'edició.
 

Termini normal de resolució:

 • Una setmana, si es demana per telèfon o per escrit.
 • Immediatament, si s'acudeix directament al Centre Municipal Frederic Mompou.

 Per consultar el manual on line, cliqueu aquí

PujarTALLERS I ACTIVITATS FORMATIVES

Descripció
Desenvolupament de propostes educatives i culturals (vídeo-fòrum, cursos, xerrades, debats...) encaminades a:

 • Fomentar els drets de les dones
 • Potenciar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida sociopolítica
 • Visibilitzar les desigualtats de gènere i els estereotips sexistes
 • Donar formació en perspectiva de gènere, aplicada a diferents àmbits

Com informar-se'n

Horaris d'atenció al públic:
En funció de la programació. 

 

Per consultar l'oferta de tallers, cliqueu aquí

PujarCOMISSIÓ DEL CIRCUIT D'ACTUACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ELS MALTRACTAMENTS EN L'ENTORN FAMILIAR

La Comissió de seguiment del circuit d'actuació contra la violència de gènere i en l'entorn familiar està presidida per la regidora de Polítiques d'Igualtat i la integren:

 • Institucions i serveis públics (Policials, jurídics, sanitaris, educatius, socials) que treballen l'atenció, l'assistència i la prevenció contra la violència de gènere.
 • Altres serveis públics i organitzacions ciutadanes ( de l'àmbit laboral, de l'associacionisme, i òrgans de representació municipal: Consell Municipal d'Educació i Consell Municipal de les Dones) que treballen la detecció i prevenció.

Aquesta comissió es reuneix 5 cops l'any amb l'objectiu de millorar el funcionament i eficiència del circuit d'actuació mitjançant l'avaluació de les estratègies d'intervenció  i la identificació de les dificultats. També es fan propostes per tal de prevenir la violència de gènere i els maltractaments en l'entorn familiar per sensibilitzar la població entorn d'aquesta problemática.

Com informar-se'n

 

PujarSERVEI DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA

Descripció
Oferir a estudiants, investigadors/es, professionals, entitats, associacions i, en general, a qualsevol persona interessada en el tema, documentació referent a les dones i a les polítiques públiques de gènere. 

Com informar-se'n

 • Regidoria d'Igualtat

https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954

 

Horaris d'atenció presencial (amb cita prèvia)

 

 

més informació

Revisat: 18/05/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50