elCastell.org

Serveis que us oferim

 

  Com es poden sol·licitar: X
  Com es presten:  

 

Tràmits de gestió immediata Òrgan Gestor
Responsable
Presencialment Correus Tel. Fax e-mail web @
Ingrés fiances i dipòsits OAC/C-P X            
Pagaments i endossos C-P X X X X X    
Factura electrònica C-P         X X X
Càlcul previ de tributs i altres ingressos de dret públic GT/ORGT/OAC X X X X X    

Actualització de dades fiscals

SIT/GT/ORGT X X   X X X X
Assistència en declaracions tributàries/autoliquidacions d'ingressos de dret públic GT/ORGT/OAC X         X  
Pagament de tributs i altres ingressos de dret públic ORGT X         X  
Informació sobre deutes pendents ORGT X X   X X X X
Participació en subhastes/vendes per gestió directa ORGT X X          
Domiciliacions de pagament ORGT/OAC X X X X X X X
Duplicats de rebuts/liquidacions de tributs i altres ingressos de dret públic ORGT/GT X X X X X X X
IAE: gestió censal (altes/baixes/variacions) ORGT X X          
Informació sobre beneficis fiscals (exempcions/bonificacions) GT/ORGT/OAC X X X X X X X
Assessorament per emplenar documentació OAC/Serveis Econòmics/ORGT X X X X X X  
Consultar fotografia vehicle en multes ORGT X X X X X X X
Tràmits de gestió diferida Òrgan Gestor Presencialment Correus Tel. Fax e-mail web @

Alta tercers/dades bancàries

C-P

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X
Devolució dipòsits i fiances C-P/ORGT X X X X X    
Certificats, informes i faig constar Serveis Econòmics X X   X X   X
Desqualificació habitatges protecció oficial GT X X   X X X  
Fraccionaments i ajornaments de deutes OAC/ORGT/GT X X   X X X X
Compensació de deutes amb crèdits pendents de pagament ORGT/C-P X X          
Multes de circulació GT/ORGT X X         X
Tramitació devolució d'ingressos indeguts ORGT/OAC/UI GT/C-P X X X X X X  
Tramitació duplicats permís de conducció/circulació ORGT X            
Assessorament cadastral SIT X       X    

Actes d'inspecció

Cites prèvies

SIT

OAC/Serveis Econòmics/ORGT

X

X

 

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 
Notificació electrònica ORGT X X       X X
Identificació conductor en multes ORGT X X X X X X X
Tramitació al·legacions/recursos/reclamacions GT X X       X  
Tramitació beneficis fiscals (exempcions/bonificacions) GT X X       X  

Abreviatures

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques
OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana
ORGT - Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Serveis Econòmics – Tot l'equip i ORGT
SIT - Sistemes d'Informació Territorial
C-P – Comptabilitat i Patrimoni
GT - Gestió de Tributs


Revisat: 20/10/2020

↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50